Privacy-verklaring

Ondernemer:

VANSEGGELEN Els (Carré Care)

Contactgegevens:

Veldstraat 20
3900 Pelt
Ondernemingsnummer: 0858.131.284
Tel.: 0479 49 81 63
www.carrecare.be
els[apenstaartje]carrecare.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Carré Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming:Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via telefoon (04 79 49 81 63) of via e-mail (els[apenstaartje]carrecare.be).Persoonsgegevens die wij verwerken:Els Vanseggelen / Tel.: 04 79 49 81 63 / e-mail: els[apenstaartje]carrecare.be

Carré Care verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, alsook omwille van de gerechtvaardigde belangen van Carré Care én de betrokkenen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Medische voorhistoriek die u actief verstrekt en die dienstig is om bepaalde materialen te bestellen en/of diensten te verlenen
 • Afmetingen en/of maten die u actief verstrekt en die dienstig is om bepaalde materialen te bestellen en/of diensten te verlenen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Carré Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, meer in het bijzonder maar niet gelimiteerd tot de bestelling van aangepaste materialen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Ter behartiging van uw belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • Voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • Voor het verzenden van onze (gebeurlijke) nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Carré Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Carré Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Carré Care hanteert de volgende bewaartermijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens: 10 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Carré Care verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u. 

Carré Care blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carré Care en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 3900 Pelt, Veldstraat 20 (per post) of naar els[apenstaartje]carrecare.be (per e-mail).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is  gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burger Service Nummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Carré Care houdt eraan om zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek.
 
U dient wel voor ogen te houden dat Carré Care gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Carré Care wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact(at)apd-gba.be